Privacy policy

Privacy Policy RSCA.be
Laatste wijziging: 22/03/2023

Met deze “Privacy Policy” wordt de verwerking van uw persoonsgegevens
meegedeeld door volgende verwerkingsverantwoordelijke: RSC Anderlecht, met
maatschappelijke zetel te Theo Verbeecklaan 2, 1070 Anderlecht en ingeschreven
in de K.B.O. onder nummer BTW BE0823.379.451 (hierna: “RSCA”).

In deze privacy policy wordt de essentiële informatie meegegeven waarmee uw
persoonsgegevens worden verwerkt.
Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de website en door het op deze
website vermelde emailadressen verschaffen van Persoonsgegevens, verklaart u
kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u er eveneens
uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

Artikel 1 – Algemeen

1.1. RSCA leeft voor de verwerking van persoonsgegevens de geldende “Wet
van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten
opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de
Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het
Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”.

1.2. RSCA stelt daarnaast alles in het werk om ook de Europese Verordening
2016/679 van 27 april 2016 betreffende de Bescherming van Persoonsgegevens
(Algemene Verordening Gegevensbescherming of beter gekend als GDPR) na te
leven

Artikel 2 – Persoonsgegevens

2.1. Persoonsgegevens die u ons meedeelt:

– Categorie 1, zonder registratie: uw IP-adres
– Categorie 2 : bij registratie op nieuwsbrief: uw e-mailadres;
– Categorie 3 : via cookies: tracking van gebruik van de website en app;
– Categorie 4 : persoons- en facturatiegegevens voor ticketing en fanshop;

- Categorie 5: bij aanmaak van een RSCA profiel: uw persoonsgegevens
(naam, e-mailadres, geboortedatum, telefoonnummer, en andere profielgegevens)
en voorkeuren (supportersclub, favoriete speler)


2.2. RSCA kan gegevens van u (Persoonsgegevens) op verschillende manieren
vergaren:

● door gebruik van cookies;
● tijdens uw registratie via de RSCA app, RSCA website (fanshop, ticketing)
nieuwsbrief, contactaanvraag en gebruik van de website;


2.3. De website maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens
verzamelen. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie artikel 9.

Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking

3.1. Algemene doeleinden:

RSCA zal de bij u vergaarde Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende
doeleinden gebruiken:

– Categorie 1 : het verzorgen en verbeteren van deze website en het opnemen
van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van
specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als
rechtsgrond de legitieme belangen van RSCA om haar Website en dienstverlening
voortdurend te verbeteren;
– Categorie 2: het u toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, met als
rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming. Deze toestemming kan
steeds ingetrokken worden;
– Categorie 3: het verbeteren van de gebruikservaring met als rechtsgrond
uw expliciete, voorafgaande toestemming;
– Categorie 4 : de levering en facturatie van door u aangevraagde producten
of diensten, met als rechtsgrond het verstrekken van een product of dienst die
door u gevraagd werd. U bent niet verplicht om alle gevraagde persoonsgegevens
vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk
wordt wanneer de verwerking wordt geweigerd.
- Categorie 5: het u aanbieden en optimaliseren van de digitale diensten van
RSC Anderlecht, zoals de RSCA app, online ticketing & fanshop, marketing en
marktonderzoek en het u informeren over praktische informatie aangaande een
wedstrijd die u bijwoont.

3.2. Direct marketing:

Indien u vandaag reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen
van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan RSCA uw
gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met
betrekking tot de verschillende diensten. Wij bewaren in deze verzendlijsten enkel
personen die hiervoor hun uitdrukkelijke toestemming hebben gegeven via een
opt-in procedure op onze website. Indien u momenteel nog niet aangemeld bent,
kunt u tijdens het registratie- of aankoopproces (tickets en fanshop) aangeven of u
onze nieuwsbrief wenst te ontvangen, eveneens via uw uitdrukkelijke
toestemming.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en
gratis door op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken. Deze uitschrijflink
wordt op elke verstuurde email vanuit direct marketing oogpunt meegegeven.
RSCA zal uw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren of commercieel ter
beschikking stellen aan derden (inclusief de commerciële partners van RSCA),
tenzij met uw voorafgaande toestemming en vermelding van ontvangst door de
derde partij.

3.3 Communicatie betreffende het bijwonen van een wedstrijd

Conform de voetbalwet is RSC Anderlecht verplicht iedere bezoeker die een
wedstrijd zal bijwonen te kunnen informeren over de veiligheidsvoorschriften
en praktische informatie. RSC Anderlecht eigent zich het recht toe ieder persoon
die aangegeven heeft een wedstrijd bij te wonen aan te kunnen schrijven, na
aanvaarding van deze privacyverklaring. 

Artikel 4 – Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die
noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van
de contractuele relatie tussen RSCA en U.

Accounts die gedurende 5 jaar geen enkele activiteit vertonen, als in inloggen op
het profiel, het gebruiken van de app, het openen van nieuwsbrieven, het
aankopen van tickets of het kopen in de fanshop, worden verwijderd uit onze
systemen.

Artikel 5 – Uw rechten

Volgende rechten ten opzichten van de eigen persoonsgegevens zijn steeds
uitoefenbaar op eenvoudig verzoek.

5.1. Recht van toegang en inzage:

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw
persoonsgegevens. Hiervoor voorziet RSCA in een online tool waar u uw
voorkeuren en gegevens steeds kan inzien.

5.2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking:

U bent vrij om Uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan RSCA.
Daarnaast heeft u steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te
verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. RSCA verbindt zich er toe iedere
aanvraag binnen maximaal 72 uur te verwerken.

5.3. Recht van verzet:

U beschikt steeds over een recht van verzet tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen of voor doeleinde van direct
marketing.

5.4. Recht van overdraagbaarheid:

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerd formaat
te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

5.5. Recht van intrekking van de toestemming:

Wanneer de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt
u natuurlijk over het recht om die toestemming in te trekken.

5.6. Uitoefening van uw rechten:

U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail,
naar [email protected], per post naar Theo Verbeecklaan 2, 1070 Anderlecht.
Hierbij kan een extra identificatie gevraagd worden ter legitimatie.
Voor andere verzoeken (samenwerkingen/betwisting van content/geplaatste
links) kan contact opgenomen worden via de contactpagina.

5.7. Automatische beslissingen en profiling:

Tijdens de verwerking van uw persoonsgegevens bouwt RSCA een profiel op
teneinde u diensten op maat te kunnen aanbieden. Deze diensten worden evenwel
nooit volledig individueel aangeboden. Gegevens worden slechts aangevuld en
opgevraagd wanneer hier noodzaak toe is en zijn voor de interne diensten bij
RSCA enkel toegankelijk mits voldoende toegangsrechten.

5.8. Recht om klacht in te dienen:

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische DPA:
Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel,
Tel +32 (0)2 274 48 00, website: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

6.1. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op
technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing,
de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan
derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet
toegestane verwerking van deze gegevens.

6.2. In geen geval kan RSCA aansprakelijk worden geacht voor enige directe of
indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een
derde van de persoonsgegevens.

6.3. U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven. U bent dus als
enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van
uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de
vertrouwelijkheid ervan.

Artikel 7 – Toegang door derden

7.1. Teneinde Uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen Wij
toegang tot Uw persoonsgegevens aan onze werknemers.

7.2. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door
contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en
aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

7.3. Advertentievertoningen en -kliks kunnen worden geregistreerd door
RSCA en door advertentienetwerken waaraan RSCA deelneemt. De volgende
netwerken zijn hiervoor actief:

● Doubleclick (Google DFP)

7.4. RSC Anderlecht doet beroep op verwerkers van de persoonsgegevens,
waarbij iedere verwerking wordt omschreven binnen een
gegevensverwerkingsovereenkomt (DPA), met respect voor uw privacy.
RSC Anderlecht deelt uw gegevens niet met commerciële partners, tenzij
anders aangegeven binnen een specifieke campagne of wedstrijd en met uw
uitdrukkelijke toestemming. RSC Anderlecht kan beroep doen op een
marktonderzoeksbureau voor de optimalisering van haar diensten.
U heeft het recht de gegevens en details van iedere verwerking op te vragen
bij onze DPO ([email protected]). 

7.5. RSCA Fanshop
De online fanshop van RSCA wordt uitgebaat door een derde partij
welke in verbinding staat met de centrale database. Na registratie van een RSCA
ID en het doorklikken naar de RSCA fanshop worden beperkte gegevens
overgedragen naar de derde partij (naam, voornaam, e-mailadres). Deze gegevens
mogen door de derde partij enkel gebruikt worden in het kader van de fulfillment
van de online bestellingen en worden in geen enkel geval gedeeld met externe
partijen voor overige commerciële doeleinden. De derde partij verbindt zich er toe
via hun eigen Algemene Voorwaarden nauwkeurig om te springen met de
verkregen gegevens, zowel wat betreft beheer als verwijdering bij opzegging van
de account bij RSCA.

Artikel 8 – Links naar andere websites

8.1. RSCA is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar
gelinkt wordt vanop RSCA door de beheerder of bezoekers. De bezoeker is er zich
van bewust dat de privacy van andere websites kan verschillen van RSCA.

8.2. Een link naar een website kan niet aanzien worden voor een expliciete
goedkeuring van de inhoud van deze website en hierbij kan de correctheid ook
niet blijvend gegarandeerd worden.

Artikel 9 – Cookies

9.1. Rond het gebruik van Cookies verwijzen wij naar de cookie statement van
deze website.